VOORWAARDEN & AANSPRAKELIJKHEID bij DEELNAME aan DANCE2SWEAT GROEPSLESSEN e.a. ACTIVITEITEN

GEZONDHEIDSVERKLARING

De lessen van Dance2Sweat zijn intensief. De deelnemer verklaart door ondertekening van dit formulier niet op de hoogte te zijn van enige ziekte of lichamelijk ongemak waardoor deelname aan de lessen medisch onverantwoord zou zijn. Dance2Sweat beveelt aan om bij enige twijfel altijd een arts te raadplegen. Bij veranderingen in de persoonlijke gezondheidssituatie is het de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om wel of niet aan de lessen mee te blijven doen. Dance2Sweat beveelt haar deelnemers aan om periodiek een medische sportkeuring te ondergaan.

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

Door ondertekening van dit formulier vrijwaart de deelnemer Dance2Sweat tegen aansprakelijkheid voor vermissing, diefstal of zoekraken van persoonlijke eigendommen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid door Dance2Sweat, haar medewerkers en/of andere hulppersonen. Voor waardevolle eigendommen kan een locker gebruikt worden. Het gebruik van de aangeboden lockers is op eigen risico. Dance2Sweat, haar medewerkers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal of verdwijning van goederen uit een locker. Dagelijks worden de lockers na sluitingstijd leeggehaald. Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden 1 maand bewaard.

Daarnaast vrijwaart de deelnemer Dance2Sweat, haar medewerkers en/of andere hulppersonen tegen aansprakelijkheid voor enig persoonlijk letsel en blessures die hen tijdens de lessen, evenementen, optredens of in verband hiermee kunnen overkomen. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van (dans) sport risico’s met zich mee kan brengen en dat zij eventuele (gevolg)schade die ten gevolge van de beoefening kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer Dance2Sweat vrijwaren voor aanspraken van derden hiermee verband houdend.

AANSPRAKELIJKHEID

De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade welke door de deelnemer, al dan niet opzettelijk, is toegebracht aan de locatie, inventaris en het lesmateriaal.

LESKAARTEN
(Geldigheidsduur geldt voor nieuwe leskaarten aangeschaft vanaf 2-1-2023. Heb je een leskaart aangeschaft voor deze datum dan geldt de oude geldigheidsduur zoals vermeld op de kaart)

Leskaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De geldigheidsduur van de 10-strippenkaart is 10 weken en van de 15-strippenkaart 12 weken, beide gerekend vanaf de aanschafdatum. Restitutie van niet, of ten dele benutte leskaarten is niet mogelijk. Een leskaart dient altijd mee genomen te worden naar de les.

 RESERVEREN EN AFZEGGEN

Lessen dienen van te voren te worden gereserveerd via het online reserveringssyteem. Afzeggen of wijzigen van lessen kan tot maximaal 3 uur voor aanvang van de les via het zelfde reserveringsysteem. Te laat of niet afgezegde lessen worden doorberekend.